top of page
Ffestive Ffeast - Cinio Nadolig Crefftus a Sesiwn Ganu / Crafty Christmas Dinner and Sing-along
Ffestive Ffeast - Cinio Nadolig Crefftus a Sesiwn Ganu / Crafty Christmas Dinner and Sing-along

Sun, 11 Dec

|

Henbant Permaculture Farm

Ffestive Ffeast - Cinio Nadolig Crefftus a Sesiwn Ganu / Crafty Christmas Dinner and Sing-along

Come and get crafty, enjoy a hearty festive lunch and have a good old sing along!

Registration is Closed
See other events

Timings and Location:

11 Dec 2022, 11:00 – 14:30

Henbant Permaculture Farm, Henbant Bach Farm, Tain Lon, Caernarfon LL54 5DF, UK

The finer details:

******Cinio Nadolig Crefftus a Sesiwn Ganu******

Mae'r amser hwnnw wedi cyrraedd eto!  Pa mor gyflym mae'r flwyddyn wedi mynd?  Rydym yn dychwelyd i'r Ysgubor hardd yn Henbant i fwynhau ein Gwleddoedd Nadoligaidd arbennig.  Bydd yr holl elfennau yno: y bwyd, y tân, y naws gymunedol a'r ymdeimlad arbennig o undod y mae dod at ein gilydd a bwyta gyda'n gilydd yn dod i ni i gyd.

Dewch i fwynhau gweithdy gwneud torchau yn yr ysgubor fawr yn Henbant, gan ddefnyddio gwyrdd-ddail lleol o'r tir. Crëwch rhywbeth personol i chi a'ch dathliad o'r adeg hon o'r flwyddyn ac efallai dod â rhywbeth arbennig o'ch gardd i'w gynnwys yn eich creadigaeth!

Fel arfer byddwn yn mwynhau bwyd bendigedig wedi'i goginio ar y tân. Dychmygwch ychydig o fwyd tymhorol cynhesol traddodiadol, blasus a swmpus, o'r tir ac yn llawn cariad!

Ar ôl y gwledda byddwn i gyd yn ymgynnull i gael sesiwn ganu ynghyd â rhai alawon clasurol canol gaeaf, dewch â'ch llais gorau a'ch clychau i dincial!

Mae pedwar math gwahanol o docynnau isod.  Mae un ar gyfer plant dan 12 oed ac mae un hefyd ar gyfer pobl ifanc rhwng 12 a 18 oed sy'n dod gyda'u rhieni/gwarcheidwad.

Mae'r mathau eraill o docynnau ar gyfer pob oedolyn 18+ i'w hystyried.  Rydym yn eich annog i dalu'r gyfradd gonsesiwn os byddai talu'r ffi uwch yn golygu na allwch ddiwallu eich anghenion sylfaenol o ran bwyd, iechyd neu deithio.  Yn ei hanfod, talwch fwy os oes modd ichi wneud hynny, talwch lai os nad oes.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

******Crafty Christmas Dinner and Sing-along******

It's that time again!  How quickly has the year gone?!  We are returning to the beautiful Barn at Henbant to enjoy our festive special Ffeasts.  All the elements will be there: the food, the fire, the comunity vibes and the special sense of togetherness that gathering and eating together brings to us all.

Come and enjoy a wreath making workshop in the big barn at Henbant, using locally forraged greenary from the land.  Create something personal to you and your celebration of this time of year and maybe bring something special from your garden to include in your creation!

As usual we will be enjoying some wonderful food cooked on the fire.  Imagine some traditional warming seasonal grub, yummy and hearty, from the land and full of love!

After the feasting we will all gather round to have a good old sing along with some classic midwinter melodies, bring your best voice and your bells to jingle!

Remember this event is semi-outdoors.  Warm clothing, hot water bottles and blankets are recommended at any time of year!

There are four different ticket types below.  One is for under 12's and there is also one for young people between the ages of 12 and 18 years who are coming along with their parents/guardian.

The other ticket types are for all adults 18+ to consider.  We encourage you to pay the concession rate if paying the higher fee would mean that you cannot meet your basic food, health or travel needs.  In essence, pay more if you have, pay less if you don't.

We look forward to seeing you there!

Booking:

 • Cyffredinol/General

  From £18.00 to £24.00
  Sale ended
  • £24.00
  • £18.00
 • Tocyn Teulu/Family Ticket

  Dau oedolyn a hyd at 3 o blant o dan 18 oed Two adults and up to 3 children under 18

  From £46.00 to £56.00
  Sale ended
  • £56.00
  • £46.00
 • Dan/Under 18's

  DAN 5 AM DIM / UNDER 5's FREE

  From £5.00 to £10.00
  Sale ended
  • £5.00
  • £10.00

Total

£0.00

Share Nomad with your friends

bottom of page