top of page
Ffeast #20 - Ofergoelus
Ffeast #20 - Ofergoelus

Fri, 28 Jul

|

Bryn Llys

Ffeast #20 - Ofergoelus

Croesawu'r Ofergoelus i'r Ffeast y mis yma! / Welcoming Ofergoelus to the Ffeast this month!

Registration is Closed
See other events

Timings and Location:

28 Jul 2023, 18:00 – 21:00

Bryn Llys, Coed y Parc, Bethesda, North Wales, Bangor LL57 4YW, UK

The finer details:

Please scroll down for English

******Teigrod Ofergoelus Ffeast #20! ******

Rydym yn falch iawn o groesawu rhai o sêr Bethesda i'r Ffeast y mis hwn! Mae 'Ofergoelus' sy'n golygu 'Superstitious' yn chwechawd sy'n perfformio set ddwyieithog o ganeuon cwbl wreiddiol. Maent yn hoffi mynd â'r gynulleidfa ar antur o ddeunydd cwbl newydd sy'n croesawu arddulliau cerddorol amrywiol gan gynnwys reggae, soul, pop, gwerin, roc blaengar a cherddoriaeth lwythol. Maen nhw'n ymarfer mewn tŷ crwn yng Ngerlan, Bethesda bob nos Wener. Mae'r set yn ddwyieithog gyda hanner y caneuon yn Gymraeg a hanner yn Saesneg.

Fel erioed, byddwn yn mwynhau gwledd tri chwrs wedi ei goginio ar y tân. Y mis hwn byddwn yn mwynhau danteithion y Caribî a hefyd yn dathlu Diwrnod Teigrod y Byd.

Nodwch mai digwyddiad i oedolion yw hwn yn bennaf, ond mae croeso i chi ddod â'ch plant gyda chi.  Cofiwch ei fod yn yr awyr agored.  Argymhellir dillad cynnes, poteli dŵr poeth a blancedi yr adeg hon o'r flwyddyn!

Mae pedwar math gwahanol o docynnau isod.  Mae un ar gyfer plant dan 12 oed ac mae un hefyd ar gyfer pobl ifanc rhwng 12 a 18 oed sy'n dod gyda'u rhieni/gwarcheidwad.

Mae'r mathau eraill o docynnau ar gyfer pob oedolyn 18+ i'w hystyried.  Rydym yn eich annog i dalu'r gyfradd gonsesiwn os byddai talu'r ffi uwch yn golygu na allwch ddiwallu eich anghenion sylfaenol o ran bwyd, iechyd neu deithio.  Yn ei hanfod, talwch fwy os oes modd ichi wneud hynny, talwch lai os nad oes.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

******Ffeast #20 Supersticious Tigers!******

We are excited to be welcoming Bethesda's own to the Ffeast this month!  'Ofergoelus' meaning 'Superstitious' are a 6 piece who perform a bilingual set of completely original songs.  They like to take the audience on an adventure of completely new material that embrace various musical styles including reggae, soul, pop, folk, progressive rock and tribal music. They practice in a roundhouse in Gerlan, Bethesda every Friday night. The set is bilingual with half the songs in Welsh and half in English.

As ever, we will be enjoying a three course feast cooked on the fire.  This month we will be enjoying the delights of the Carribean and also celebrating Global Tiger day.

Please note this is primarily an adult event though you are welcome to bring your children with you.  Remember it is outdoors.  Warm clothing, hot water bottles and blankets are recommended at this time of year!

There are four different ticket types below.  One is for under 12's and there is also one for young people between the ages of 12 and 18 years who are coming along with their parents/guardian.

The other ticket types are for all adults 18+ to consider.  We encourage you to pay the concession rate if paying the higher fee would mean that you cannot meet your basic food, health or travel needs.  In essence, pay more if you have, pay less if you don't.

We look forward to seeing you there!

Booking:

 • Consesiwn / Concession- £18

  £18.00
  Sale ended
 • Cyffredinol / General - £24

  £24.00
  Sale ended
 • Dan 12 / Under 12s

  DAN 5 AM DIM / UNDER 5's FREE

  £5.00
  Sale ended
 • 12-18 oed / 12-18 years

  £10.00
  Sale ended

Total

£0.00

Share Nomad with your friends

bottom of page