top of page
Ffeast #16 - Stori a chân gyda Eric Maddern/ Story and Song with Eric Maddern
Ffeast #16 - Stori a chân gyda Eric Maddern/ Story and Song with Eric Maddern

Fri, 17 Mar

|

Henbant Permaculture Farm

Ffeast #16 - Stori a chân gyda Eric Maddern/ Story and Song with Eric Maddern

Yn syth ar ôl taith fach o amgylch tiroedd y de, mae Eric yn ein harwain trwy gyfnod chwedlonol ger y tân. Fresh from a mini tour of the southern lands, Eric leads us through mythic times by the fire side.

Registration is Closed
See other events

Timings and Location:

17 Mar 2023, 18:00 – 21:00

Henbant Permaculture Farm, Henbant Bach Farm, Tain Lon, Caernarfon LL54 5DF, UK

The finer details:

******Ffeast #16 - Springtime Myths******

Mae'r gwanwyn yn agosáu'n raddol ac rydym yn dechrau’r tymor Ffeasting gyda chynnig cyffrous iawn ar ddiwrnod Sant Padrig. Bydd y tân yn darparu gwledd gwanwyn traddodiadol Gwyddelig o stiwiau cynhesol, bara cartref, llysiau lleol a chrymbl.

Ar ôl y gwledda, byddwn yn gwneud ein hunain yn gyfforddus ac yn mwynhau taith chwedlonol gyda’r storïwr lleol Eric Maddern:

Yn y sesiwn adrodd straeon hon, mae Eric yn plethu ynghyd chwedlau o'r dirwedd fythol rymus hon gyda gwreiddioldeb a dirnadaeth. Mae'n sôn am ganeuon Math-Mabon-Myrddin sy'n cyrraedd uchafbwynt yng Nghaer yr Uwch Bwerau Tanllyd. Mae'n galw ar ddreigiau a Derwyddon. Mae'n dod â duwiau hynafol yn fyw trwy fasgiau syfrdanol. Ac mae'n sianelu proffwydoliaeth Myrddin am ddychweliad y 'forwyn iachusol'. Nawr mae ei chwilfa drosodd. Mae wedi dod o hyd i'r hyn yr oedd yn chwilio amdano. Er nad yw’n wyn. Mae'n wyllt! Dyn gwyllt yn breuddwydio am ei wreiddiau wrth galon ysbrydol Hen Brydain.

Cofiwch fod y digwyddiad hwn yn un lled-awyr agored.  Argymhellir dillad cynnes, poteli dŵr poeth a blancedi ar unrhyw adeg o'r flwyddyn! Os dymunwch, gwisgwch rywbeth gwyrdd i ddod â Sant Padrig i'r parti!

Mae pedwar math gwahanol o docynnau isod.  Mae un ar gyfer plant dan 12 oed ac mae un hefyd ar gyfer pobl ifanc rhwng 12 a 18 oed sy'n dod gyda'u rhieni/gwarcheidwad.

Mae'r mathau eraill o docynnau ar gyfer pob oedolyn 18+ i'w hystyried.  Rydym yn eich annog i dalu'r gyfradd gonsesiwn os byddai talu'r ffi uwch yn golygu na allwch ddiwallu eich anghenion sylfaenol o ran bwyd, iechyd neu deithio.  Yn ei hanfod, talwch fwy os oes modd ichi wneud hynny, talwch lai os nad oes.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

******

Spring is gently springing and we are kicking off the Ffeasting season with a very exciting offering on St Patricks day. The fire will be providing us with a traditional  Irish springtime spread of warming stews, home baked breads, local veggies and crumbles.

After the feasting we will hunker down and enjoy a mythical journey with local story teller Eric Maddern:

In this telling Eric weaves together tales from this mythically potent landscape with originality and insight. He tells of the Math-Mabon-Merlin songline which culminates in the Fort of Fiery Higher Powers. He invokes dragons and Druids. He brings alive ancient deities through stunning masks. And he channels Merlin’s prophecy about the return of the ‘healing maiden’. Now his quest is over. He’s found what he was looking for. Except it’s not white. It’s wild! A wild man dreaming about his roots at the spiritual heart of Old Britain.

Remember this event is semi-outdoors.  Warm clothing, hot water bottles and blankets are recommended at any time of year!  If you wish, wear something green to bring St Patrick to the party!

There are four different ticket types below.  One is for under 12's and there is also one for young people between the ages of 12 and 18 years who are coming along with their parents/guardian.

The other ticket types are for all adults 18+ to consider.  We encourage you to pay the concession rate if paying the higher fee would mean that you cannot meet your basic food, health or travel needs.  In essence, pay more if you have, pay less if you don't.

We look forward to seeing you there!

Booking:

 • Cyffredinol/General

  From £18.00 to £24.00
  Sale ended
  • £24.00
  • £18.00
 • Dan/Under 18's

  DAN 5 AM DIM / UNDER 5's FREE

  From £5.00 to £10.00
  Sale ended
  • £5.00
  • £10.00

Total

£0.00

Share Nomad with your friends

bottom of page