top of page
Ffestive Ffeast - Kirtan Nadolig a Sesiwn Ganu Tymhorol / Kristmas Kirtan and Seasonal Sing-along
Ffestive Ffeast - Kirtan Nadolig a Sesiwn Ganu Tymhorol / Kristmas Kirtan and Seasonal Sing-along

Fri, 09 Dec

|

Henbant Permaculture Farm

Ffestive Ffeast - Kirtan Nadolig a Sesiwn Ganu Tymhorol / Kristmas Kirtan and Seasonal Sing-along

Come and enjoy a Christmas part with a difference!

Registration is Closed
See other events

Timings and Location:

09 Dec 2022, 18:00 – 21:30

Henbant Permaculture Farm, Henbant Bach Farm, Tain Lon, Caernarfon LL54 5DF, UK

The finer details:

Scroll Down for English

******Kirtan Nadolig a Sesiwn Ganu Tymhorol******

Mae'r amser hwnnw wedi cyrraedd eto! Pa mor gyflym mae'r flwyddyn wedi mynd? Rydym yn dychwelyd i'r Ysgubor hardd yn Henbant i fwynhau ein Gwleddoedd Nadoligaidd arbennig. Bydd yr holl elfennau yno o hyd, y bwyd, y tân, y naws gymunedol a'r ymdeimlad arbennig o undod y mae dod at ein gilydd a bwyta gyda'n gilydd yn dod i ni i gyd.

Yr adeg Nadoligaidd hon rydym yn gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol, a bydd y noson mewn tair rhan wahanol. I ddechrau, bydd y wraig Gwledd Laura Otter, ynghyd â ffrindiau Gwledd Eve Goodman a'i phartner Ben Ford yn diddanu gyda rhai siantiau Hindŵaidd traddodiadol o'r enw Kirtan. Bydd hyn yn hwyl ac yn fywiog yn ogystal â lleddfol a thyner, mae'r gerddoriaeth yn fendigedig, ac mae croeso i chi gymryd rhan os ydych chi eisiau!

Yn dilyn hyn, byddwn yn mwynhau bwyd wedi'i baratoi â chariad o'r tân (a'r gegin), ac fel bob amser yn lleol ac yn gyfeillgar i lysieuwyr a figaniaid. Fel tro i ginio Nadolig traddodiadol, byddwn yn mwynhau bwydlen ar thema Indiaidd wedi'i hysbrydoli gan y gerddoriaeth. Bydd digonedd o gyri llawn blas, siytni cartref, bara a bhajis a samosas blasus.  Fel bob amser bydd dewis o ddiodydd poeth ar gael drwy gydol y noson a digon o ddŵr poeth ar gyfer eich poteli dŵr poeth!!

Rhan olaf y noson fydd canu caneuon Nadoligaidd clasurol, dewch â'ch llais canu gorau, het Siôn Corn a chlychau sy’n tincial! Bydd cacen, pwdinau a diodydd poeth yn dilyn!!

Mae pedwar math gwahanol o docynnau isod.  Mae un ar gyfer plant dan 12 oed ac mae un hefyd ar gyfer pobl ifanc rhwng 12 a 18 oed sy'n dod gyda'u rhieni/gwarcheidwad.

Mae'r mathau eraill o docynnau ar gyfer pob oedolyn 18+ i'w hystyried.  Rydym yn eich annog i dalu'r gyfradd gonsesiwn os byddai talu'r ffi uwch yn golygu na allwch ddiwallu eich anghenion sylfaenol o ran bwyd, iechyd neu deithio.  Yn ei hanfod, talwch fwy os oes modd ichi wneud hynny, talwch lai os nad oes.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

******Kristmas Kirtan and Seasonal Sing-along******

It's that time again!  How quickly has the year gone?!  We are returning to the beautiful Barn at Henbant to enjoy our festive special Ffeasts.  All the elements will be there still, the food the fire, the comunity vibes and the specail sense of togetherness that gathering and eating together brings to us all.

This festive time we are doing something a little bit different and the evening will be in three different parts. To begin with Ffeast wife Laura Otter, along with Ffeast friends Eve Goodman and her partenr Ben Ford will be holding the space with some traditional Hindu chants known as Kirtan.  This will be fun and lively as well as calming and gentle, the music is wonderful and you are welcome to get involved if you want!

Following this, we will enjoy some lovingly prepared food from the fire (and the kitchen), as always locally sourced and veggie and vegan friendly.  As a twist to a traditional Christmas dinner we will be enjoying an Indian themed menu inspired by the music. Flavoursome curries, home made chutnies, delicious breads and bhajis and samosas aplenty.  As always there will be a selection of hot drinks and mulled juices available throughout the evening and plenty of hot water for your hot water bottles!!

The final part of the evening will be a sing along to some classic festive songs, bring your best singing voice, Santa hat and jingling bells!  Cake, puddings and hot drinks will follow!!

Please note this is primarily an adult event though you are welcome to bring your children with you.  Remember it is semi-outdoors.  Warm clothing, hot water bottles and blankets are recommended at any time of year!

There are four different ticket types below.  One is for under 12's and there is also one for young people between the ages of 12 and 18 years who are coming along with their parents/guardian.

The other ticket types are for all adults 18+ to consider.  We encourage you to pay the concession rate if paying the higher fee would mean that you cannot meet your basic food, health or travel needs.  In essence, pay more if you have, pay less if you don't.

We look forward to seeing you there!

Booking:

 • Cyffredinol / General - £24

  £24.00
  Sale ended
 • Consesiwn / Concession- £18

  £18.00
  Sale ended
 • Dan 12 / Under 12s

  DAN 5 AM DIM / UNDER 5's FREE

  £5.00
  Sale ended
 • 12-18 oed / 12-18 years

  £10.00
  Sale ended

Total

£0.00

Share Nomad with your friends

bottom of page