top of page
Ffeast Community Gathering - October 14th with Sphelm
Ffeast Community Gathering - October 14th with Sphelm

Fri, 14 Oct

|

Bryn Llys

Ffeast Community Gathering - October 14th with Sphelm

Acoustic ambient vibes - join us at the fireside 🎸🔥

Registration is Closed
See other events

Timings and Location:

14 Oct 2022, 18:00 – 21:00

Bryn Llys, Coed y Parc, Bethesda, North Wales, Bangor LL57 4YW, UK

The finer details:

**Scroll down for English**

Ar ôl ychydig fisoedd i ffwrdd rydym yn ôl! Cynigiodd yr haf lawer o wrthdyniadau, ond nawr rydym yn canolbwyntio yn ôl gartref ac ar ailgysylltu â'n cymuned Gwledda - chi bois!!

Yn ymuno â ni o’r gororau mae Sphelm, deuawd flaengar gydag alawon acwstig hyfryd i ni wrth i ni gyfarfod unwaith eto wrth ymyl y tân. Gallwch weld eu gwaith yma: https://www.youtube.com/watch?v=SzubgUq1X9k.

Wedi ein hysbrydoli gan y tymhorau byddwn yn mwynhau bwydlen 3-chwrs ar thema mis Hydref y tro hwn. Meddyliwch am stiwiau sy’n cynhesu, pwmpenni a chrymblau, bwyd blasus, maethlon a chynnes wedi'i goginio dros ein tân hyfryd! Fel bob amser bydd dewis o ddiodydd poeth ar gael drwy gydol y noson a digon o ddŵr poeth ar gyfer eich poteli dŵr poeth!!

Nodwch mai digwyddiad i oedolion yw hwn yn bennaf, ond mae croeso i chi ddod â'ch plant gyda chi.  Cofiwch ei fod yn yr awyr agored.  Argymhellir dillad cynnes, poteli dŵr poeth a blancedi yr adeg hon o'r flwyddyn!

Mae pedwar math gwahanol o docynnau isod.  Mae un ar gyfer plant dan 12 oed ac mae un hefyd ar gyfer pobl ifanc rhwng 12 a 18 oed sy'n dod gyda'u rhieni/gwarcheidwad.

Mae'r mathau eraill o docynnau ar gyfer pob oedolyn 18+ i'w hystyried.  Rydym yn eich annog i dalu'r gyfradd gonsesiwn os byddai talu'r ffi uwch yn golygu na allwch ddiwallu eich anghenion sylfaenol o ran bwyd, iechyd neu deithio.  Yn ei hanfod, talwch fwy os oes modd ichi wneud hynny, talwch lai os nad oes.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

******Ffeast #13 Autumnal Chill******

After a few months off we are back!  The summer offered many distractions, but now we are focused back at home and on reconnecting to our Ffeasting community - you guys!!

Joining us from the Welsh border are Sphelm, a progressive duo with some beautiful acoustic tunes for us as we meet once again beside the fire.  You can check out their work here: https://www.youtube.com/watch?v=SzubgUq1X9k.

Inspired by the seasons we will be enjoying a 3-course October themed menu this time.  Think warming stews, pumpkins and crumbles, delicious waming nourishment cooked over our beautiful fire!  As always there will be a selection of hot drinks available throughout the evening and plenty of hot water for your hot water bottles!!

Please note this is primarily an adult event though you are welcome to bring your children with you.  Remember it is outdoors.  Warm clothing, hot water bottles and blankets are recommended at any time of year!

There are four different ticket types below.  One is for under 12's and there is also one for young people between the ages of 12 and 18 years who are coming along with their parents/guardian.

The other ticket types are for all adults 18+ to consider.  We encourage you to pay the concession rate if paying the higher fee would mean that you cannot meet your basic food, health or travel needs.  In essence, pay more if you have, pay less if you don't.

We look forward to seeing you there!

Booking:

 • Cyffredinol / General - £24

  £24.00
  Sale ended
 • Consesiwn / Concession- £18

  £18.00
  Sale ended
 • Dan 12 / Under 12s

  DAN 5 AM DIM / UNDER 5's FREE

  £5.00
  Sale ended
 • 12-18 oed / 12-18 years

  £10.00
  Sale ended

Total

£0.00

Share Nomad with your friends

bottom of page