top of page
Ffeast Community Gathering - May 13th
Ffeast Community Gathering - May 13th

Fri, 13 May

|

Bryn Llys

Ffeast Community Gathering - May 13th

Welcoming renowned Welsh folk musician Gwilym Bowen Rhys to the Ffeast this month!

Registration is Closed
See other events

Timings and Location:

13 May 2022, 18:00 – 21:00

Bryn Llys, Coed y Parc, Bethesda, North Wales, Bangor LL57 4YW, UK

The finer details:

Please scroll down for English

Ffeast #11 Mae'r haf yn dod!

Rydym mor ffodus i allu croesawu Gwilym Bowen Rhys i Ffeast y mis hwn.  Mae gan Gwilym enw da am berfformiadau cyffrous o ganeuon gwerin traddodiadol Cymru ac mae wedi ennill gwobrau yng Ngwobrau Gwerin Cymru a’r BBC Folk Awards.  Mae hon yn mynd i fod yn noson anhygoel!

O'r tân byddwn yn mwynhau bwydlen Sbaenaidd, gyda'r gobaith o ddenu rhai straeon o bererindod Gwilym ar y Camino y llynedd.

Nodwch mai digwyddiad i oedolion yw hwn yn bennaf, ond mae croeso i chi ddod â'ch plant gyda chi.  Cofiwch ei fod yn yr awyr agored.  Argymhellir dillad cynnes, poteli dŵr poeth a blancedi yr adeg hon o'r flwyddyn!

Mae pedwar math gwahanol o docynnau isod.  Mae un ar gyfer plant dan 12 oed ac mae un hefyd ar gyfer pobl ifanc rhwng 12 a 18 oed sy'n dod gyda'u rhieni/gwarcheidwad.

Mae'r mathau eraill o docynnau ar gyfer pob oedolyn 18+ i'w hystyried.  Rydym yn eich annog i dalu'r gyfradd gonsesiwn os byddai talu'r ffi uwch yn golygu na allwch ddiwallu eich anghenion sylfaenol o ran bwyd, iechyd neu deithio.  Yn ei hanfod, talwch fwy os oes modd ichi wneud hynny, talwch lai os nad oes.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

******Ffeast #11 Summer is coming!******

We are so lucky to be able to welcome Gwilym Bowen Rhys to this months Ffeast.  Gwilym has a reputation of exciting performances of traditional Welsh folk songs and has won awards at both the Welsh Folk and BBC Folk awards.  This is set to be an awesome evening!

From the fire we will be enjoying a Spanish menu, with the hope of enticing some stories from Gwilym's pilgrimage on the Camino last year.

Please note this is primarily an adult event though you are welcome to bring your children with you.  Remember it is outdoors.  Warm clothing, hot water bottles and blankets are recommended at this time of year!

There are four different ticket types below.  One is for under 12's and there is also one for young people between the ages of 12 and 18 years who are coming along with their parents/guardian.

The other ticket types are for all adults 18+ to consider.  We encourage you to pay the concession rate if paying the higher fee would mean that you cannot meet your basic food, health or travel needs.  In essence, pay more if you have, pay less if you don't.

We look forward to seeing you there!

Booking:

 • Cyffredinol / General - £24

  £24.00
  Sale ended
 • Consesiwn / Concession- £18

  £18.00
  Sale ended
 • Dan 12 / Under 12s

  DAN 5 AM DIM / UNDER 5's FREE

  £5.00
  Sale ended
 • 12-18 oed / 12-18 years

  £10.00
  Sale ended

Total

£0.00

Share Nomad with your friends

bottom of page