top of page
Ffeast #19 - Gwilym Bowen Rhys
Ffeast #19 - Gwilym Bowen Rhys

Fri, 23 Jun

|

Bryn Llys

Ffeast #19 - Gwilym Bowen Rhys

Croesawu'r cerddor gwerin Cymreig enwog Gwilym Bowen Rhys i'r Ffeast y mis yma! / Welcoming renowned Welsh folk musician Gwilym Bowen Rhys to the Ffeast this month!

Registration is Closed
See other events

Timings and Location:

23 Jun 2023, 18:00 – 21:00

Bryn Llys, Coed y Parc, Bethesda, North Wales, Bangor LL57 4YW, UK

The finer details:

Please scroll down for English

Ffeast #19 Heuldro a Chân!

Rydyn ni mor lwcus i groesawu Gwilym yn ôl i'r Ffeast! Yn act hynod boblogaidd o'r llynedd, mae disgwyl mawr am ei berfformiad i ni unwaith eto! Gan ddod â chysylltiad dwfn â'r iaith Gymraeg a'r dirwedd, mae'n llysgennad go iawn ac yn llais pwysig ar gyfer canu Cymreig traddodiadol.

Gyda’r Heuldro yn digwydd ychydig ddyddiau cyn hynny, byddwn yn mwynhau gwledd ganol haf draddodiadol o'r tân ac yn dathlu'r amser hyfryd hwn o'r flwyddyn, gyda'n gilydd o amgylch y tân.

Nodwch mai digwyddiad i oedolion yw hwn yn bennaf, ond mae croeso i chi ddod â'ch plant gyda chi.  Cofiwch ei fod yn yr awyr agored.  Argymhellir dillad cynnes, poteli dŵr poeth a blancedi yr adeg hon o'r flwyddyn!

Mae pedwar math gwahanol o docynnau isod.  Mae un ar gyfer plant dan 12 oed ac mae un hefyd ar gyfer pobl ifanc rhwng 12 a 18 oed sy'n dod gyda'u rhieni/gwarcheidwad.

Mae'r mathau eraill o docynnau ar gyfer pob oedolyn 18+ i'w hystyried.  Rydym yn eich annog i dalu'r gyfradd gonsesiwn os byddai talu'r ffi uwch yn golygu na allwch ddiwallu eich anghenion sylfaenol o ran bwyd, iechyd neu deithio.  Yn ei hanfod, talwch fwy os oes modd ichi wneud hynny, talwch lai os nad oes.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

******Ffeast #19 Solstice and Song!******

We are so lucky to be welcoming Gwilym back to the Ffeast!  An extremely popular act from last year,  his performance for us again is hotly anticipated!  Bringing deep connection to the Welsh language and the landscape, he is a true ambassador and important voice for tradtional Welsh song.

With the passing of Solstice just days before, we will be enjoying some traditional midsummer fayre from the fire and celebrating this beautiful time of year, together around the fire.

Please note this is primarily an adult event though you are welcome to bring your children with you.  Remember it is outdoors.  Warm clothing, hot water bottles and blankets are recommended at this time of year!

There are four different ticket types below.  One is for under 12's and there is also one for young people between the ages of 12 and 18 years who are coming along with their parents/guardian.

The other ticket types are for all adults 18+ to consider.  We encourage you to pay the concession rate if paying the higher fee would mean that you cannot meet your basic food, health or travel needs.  In essence, pay more if you have, pay less if you don't.

We look forward to seeing you there!

Booking:

 • Consesiwn / Concession- £18

  £18.00
  Sale ended
 • Cyffredinol / General - £24

  £24.00
  Sale ended
 • Dan 12 / Under 12s

  DAN 5 AM DIM / UNDER 5's FREE

  £5.00
  Sale ended
 • 12-18 oed / 12-18 years

  £10.00
  Sale ended

Total

£0.00

Share Nomad with your friends

bottom of page