top of page
Ffeast #18 - **Cancelled** Bethan Lloyd and Pre-Human
Ffeast #18 - **Cancelled** Bethan Lloyd and Pre-Human

Fri, 26 May

|

Bryn Llys

Ffeast #18 - **Cancelled** Bethan Lloyd and Pre-Human

Croesawu Bethan Lloyd & Pre-Human i ymyl y tân / Welcoming Bethan Lloyd and Pre-Human to the fireside

Registration is Closed
See other events

Timings and Location:

26 May 2023, 18:00 – 21:00

Bryn Llys, Coed y Parc, Bethesda, North Wales, Bangor LL57 4YW, UK

The finer details:

**Scroll down for English**

Cyfarchion gwleddwr annwyl! Dyma ein cynnig mis Mai, a rhywbeth ychydig yn wahanol i'r arfer! Bydd Bethan Lloyd yn ymuno â ni ac yn dod â blas newydd o gerddoriaeth wrth ymyl y tân. Wedi'i gwreiddio'n ddwfn mewn synau a rhythmau electronig mae'n cyfuno ei llais hyfryd i greu cerddoriaeth gyfareddol a chyffrous.

O'i gwefan:

Mae Bethan Lloyd yn artist o Gymru y mae ei llais swynol yn estyn dros gefnfor o gynhyrchiant a ysbrydolwyd gan gerddoriaeth electronig, haenau harmonig ac ecstasi arallfydol. Mae ei harchwiliad sonig wedi mynd â hi o hyfforddiant fel cantores glasurol, gan ymgolli yn sîn gerddoriaeth arbrofol Berlin, i ddysgu gyda shamans, meistri a dysgeidiaethau hynafol y byd naturiol.

Bydd ein hen ffrind tanllyd yn ymuno â ni fel arfer ac yn darparu cynhesrwydd a bwyd hyfryd i ni. I ddathlu Mai 28 fel diwrnod rhyngwladol y byrgyr byddwn yn cynnig bwydlen byrgyr amgen, a gan mai Mai 26 yw diwrnod cacen gaws llus, dim ond un peth all fod i bwdin!

Nodwch mai digwyddiad i oedolion yw hwn yn bennaf, ond mae croeso i chi ddod â'ch plant gyda chi.  Cofiwch ei fod yn yr awyr agored.  Argymhellir dillad cynnes, poteli dŵr poeth a blancedi yr adeg hon o'r flwyddyn!

Mae pedwar math gwahanol o docynnau isod.  Mae un ar gyfer plant dan 12 oed ac mae un hefyd ar gyfer pobl ifanc rhwng 12 a 18 oed sy'n dod gyda'u rhieni/gwarcheidwad.

Mae'r mathau eraill o docynnau ar gyfer pob oedolyn 18+ i'w hystyried.  Rydym yn eich annog i dalu'r gyfradd gonsesiwn os byddai talu'r ffi uwch yn golygu na allwch ddiwallu eich anghenion sylfaenol o ran bwyd, iechyd neu deithio.  Yn ei hanfod, talwch fwy os oes modd ichi wneud hynny, talwch lai os nad oes.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

******Ffeast #18 May it be so!******

Greetings dear Ffeaster!  Here is our May offering, and something a bit different than usual!  Pre-Human (Bethan Lloyd & Isaac Ray) will be joining us and bringing  a new flavour of music to the fireside.  Based deeply in elcetronic sounds and rythyms they blend beautiful vocals to create stirring and exciting music.

From Bethan's website:

Bethan Lloyd is a Welsh artist whose trance inducing vocals expand over an ocean of rave inspired production, harmonic layering and otherworldly ecstasy. Her sonic exploration has taken her from training as a classical singer, immersing herself in Berlin’s experimental music scene, to learning with shamans, masters and the ancient teachings of the natural world.

Our old fiery friend will be joining us as usual and providing us with warmth and beautiful food.  In celebration of May 28th being international burger day we will be offering an alternative burger menu, and as May 26th is Blueberry cheesecake day, there can only be one thing for pudding!

Please note this is primarily an adult event though you are welcome to bring your children with you.  Remember it is outdoors.  Warm clothing, hot water bottles and blankets are recommended at any time of year!

There are four different ticket types below.  One is for under 12's and there is also one for young people between the ages of 12 and 18 years who are coming along with their parents/guardian.

The other ticket types are for all adults 18+ to consider.  We encourage you to pay the concession rate if paying the higher fee would mean that you cannot meet your basic food, health or travel needs.  In essence, pay more if you have, pay less if you don't.

We look forward to seeing you there!

Booking:

 • Consesiwn / Concession- £18

  £18.00
  Sale ended
 • Cyffredinol / General - £24

  £24.00
  Sale ended
 • Dan 12 / Under 12s

  DAN 5 AM DIM / UNDER 5's FREE

  £5.00
  Sale ended
 • 12-18 oed / 12-18 years

  £10.00
  Sale ended

Total

£0.00

Share Nomad with your friends

bottom of page